ความหมายและความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตความหมายและความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต

                เป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หมายความว่าการที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างดีมีความสุขและประสบความสำเร็จบุคคลจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งถือว่าการเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการดำรงชีวิต   เป็นกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เกิดจนตายการศึกษาตามแนวที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์   มีความสารถสูงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการรักษาสุขภาพไว้ได้อย่างดีนั้นจะต้องเรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีพฤติกรรมอนามัยที่ส่งเสริมความมีสุขภาพดีโดยนัยดังกล่าว   การเรียนการสอนสุขภาพอนามัยจึงเป็นไปในรูปแบบของการศึกษาตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน   การศึกษาตลอดชีวิตจึงไม่จำกัดเฉพาะการศึกษาด้านวิชาการเพื่อประกอบวิชาชีพเท่านั้นแต่ได้รวมถึงการพัฒนาการดำเนินชีวิตประจำวันทุกด้าน   คือสุขภาพอนามัย   ค่านิยมศีลธรรม   และระเบียบวิจัยอันจะเป็นการสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น   สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปได้ตามเป้าหมาย   การศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีค่าสูงขึ้น   สามารถใช้ประโยชน์มนุษย์ได้อย่างเต็มที่   เท่ากับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ   ทำให้มนุษย์ได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นสุข   หรือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเอง   ดังนั้น   ความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีทั้งด้านประชากร   สังคม   การเมือง   การศึกษา   และเศรษฐกิจ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น